Skip to content

OPREMA

Laboratorija je opremljena najsavremenijim instrumentima za određivanje organskih i neorganskih polutanata u životnoj sredini:

  • GC/MSD, GC/µECD/FID 
  • AAS
  • ICP/MSD
  • IC
  • TOC analizator
  • UV-VIS spektrofotometar
  • kao i opremu za uzorkovanje sedimenta, podzemnih, površinskih i otpadnih voda i mobilnu opremu za merenja na terenu

 

LABORATORIJA ZA HEMIJSKA ISPITIVANJA ŽIVOTNE SREDINE “DR MILENA DALMACIJA” poseduje najsavremeniju opremu za uzorkovanje vode i sedimenta i vozila Lada Niva sa rashladnim sistemima, što uz obučene uzorkivače obezbeđuje zaštitu uzorka od spoljnih uticaja i brzu dostavu uzoraka. Uzorkovanje predstavlja najvažniji deo kompletnog procesa analize datih parametara u predmetu ispitivanja. Pored toga što treba da bude reprezentativan u odnosu na posmatranu seriju sirovine, sam čin dobijanja kvalitetnog uzorka uvek zahteva izuzetno osetljiv pristup. Obraćanje pažnje na detalje i čistoća su neophodni, jer se mora paziti na svaki oblik kontaminacije. Jer samo tako se može osigurati da sastav uzorka bude isti kao i prosečni sastav sirovine koja se uzorkuje, a kasnije ispituje. Uzorci reprezentuju okolinu iz koje su uzeti samo određeno vreme nakon koga analiza mora bti urađena. To je “vreme čuvanja uzoraka”. Za neke analize, kao one koje koriste ekstrakciju organskim rastvaračem, mogu postojati vreme čuvanja uzorka nakon koga ekstrakcija mora biti započeta kao i vreme čuvanja posle ekstrakcije nakon koga mora početi analiza uzorka. Svi uzorci moraju biti smešteni u odgovarajuću ambalažu i moraju biti odgovarajuće konzervirani.

Naše mogućnosti uzorkovanja su:

  • Uzorkovanje voda (površinskih, otpadnih i podzemnih)
  • Uzorkovanje zemljišta, sedimenata, muljeva…

 

LABORATORIJA ZA HEMIJSKA ISPITIVANJA ŽIVOTNE SREDINE “DR MILENA DALMACIJA” koristi napredne i specijalizovane instrumente za što preciznije i što brže izvođenje zahtevanih hemijskih analiza u cilju dobijanja pouzdanih i tačnih rezultata u što kraćem roku.

LABORATORIJA ZA HEMIJSKA ISPITIVANJA ŽIVOTNE SREDINE “DR MILENA DALMACIJA” ima odlične komunikacione i organizacione sposobnosti koje su potrebne za izvođenje i koordinisanje najkompleksnijih projekata čak i na velikim udaljenostima, kako bi sve potrebne analize bile što pre završene, sa odličnim kvalitetom i preciznošću.