Skip to content

saradnja sa privredom

Izuzetna saradnja sa privredom ostvarena je kroz čitav niz projekata iz oblasti vodosnabdevanja (urađena su dva pilot postrojenja u Kikindi i Banja Luci) i monitoringa. Saradnja sa stranim stručnjacima i institucijama i međunarodnim organizacijama ostvarena je kroz zajedničke projekte sa Swiss Agency for Development and Cooperation, Norwegian Institute for Water Research, Wegeningen University, Holandija, CUTEC Institut, Nemačka, ENEA Italija, DHV Holandija, UNEP i dr.

 1. Studija o jedinstvenim kriterijumima za registrovanje zagađivača i zagađenja voda,  vazduha i zemljišta na području SAP Vojvodine i potrebne hitne mere zaštite na mestima sa najizraženijim zagađenjem, II faza, I etapa, Oblast vode, Prirodno-matematički fakultet i Pokrajinski  komitet za  urbanizam, stambena pitanja i zaštitu životne sredine,  Novi  Sad. Trajanje: 1989.
 2. Katastar otpadnih voda na teritoriji Vojvodine, Prirodno-matematički fakultet – Institut za hemiju, Novi Sad. Naručilac posla: JVP “Dunav” Trajanje: 1994 – 1997.
 3. Katastar zagađivača životne sredine na teritoriji opštine Novi Sad, Prva faza i prva etapa treće faze, Prirodno-matematički fakultet –  Institut za hemiju, Novi Sad. Naručilac posla: JP “Zavod za izgradnju grada” Trajanje: 1996.
 4. Katastar otpadnih voda na teritoriji VPC “Dunav” Novi Sad , Prirodno-matematički fakultet – Institut za hemiju, Novi Sad. Trajanje: 1996-1997, (108 starne). NAručilac posla: VPC “Dunav”.
 5. Otpadne vode grada Novog Sada. PMF, Novi Sad. Naručilac posla: JP “Zavod za izgradnju grada” i JP “Vodovod i kanlizacija” Novi Sad. Trajanje: 1998 god.
 6. Katastar preduzeća koja ispuštaju otpadne vode u gradsku knalizaciju i program prečišćavanja njihovih otpadnih voda, Prirodno-matematički fakultet – Institut za hemiju, Novi Sad. Naručilac posla: Uprava za zaštitu i unapređenje životne sredine i JP “Zavod za izgradnju grada” Trajanje projekta: 1998.
 7. Istraživačko poluindustrijsko (Pilot) postrojenje za pripremu vode za piće u Kikindi, I i II faza Prirodno-matematički fakultet –  Institut za hemiju, Novi Sad. 1998.
 8. Interventni monitoring izvorišta “Ratno ostrvo”, Prirodno-matematički fakultet –  Institut za hemiju, Novi Sad. Naručilac posla: JKP “Vodovod i kanalizacija” Trajanje projekta: 1999.,
 9. Analiza mera zaštite izvorišta “Ratno ostrvo” u Novom Sadu, Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi”, Beograd. Naručilac posla: JKP “Vodovod i kanalizacija” Novi Sad Trajanje projekta: 1999.,
 10. Uticaj NATO bombardovanja na sistem zaštite životne sredine na teritoriji grada Novog Sada (studija), Sekretarijat za urbanizam, stambene poslove i zaštitu životne sredine, Novi Sad. Trajanje projekta: 2000.
 11. Istraživačko poluindutrisko (Pilot) postrojenje za pripremu vode za piće u Kikindi, III faza, Prirodno-matematički fakultet –  Institut za hemiju, Novi Sad. Naručilac posla: JKP “6 oktobar” Kikinda. Trajanej projekta: 2002.
 12. Ispitivanje procesnih parametara i optimizacija tehnologije pripreme vode za piće za grad Apatin, PMF, Novi Sad. Naručilac posla: JKP “NAŠ DOM” Apatin Trajanej projekta: 2000.
 13. Analiza nanosa u kanalu Vrbas-Bezdan. PMF, Novi Sad. Naručilac posla: JVP “Srbijavode” i VPC “Dunav” Trajanje projekta: 2000
 14. Monitoring kvaliteta podzemnih voda izvorišta “Ratno ostrvo”. PMF Novi Sad. Naručilac posla: JKP “Vodovod i kanalizacija”, Novi Sad. Trajanje projekta: 2000.
 15. Ispitivanje kvaliteta vode Dunava. Trajanje: 2001.
 16. Projekat informacionog sistema u službi zaštite i unapređenja životne sredine u gradu Novom Sadum I i II faza, PMF, Novi Sad. Trajanej projekta: 2002.
 17. Analiza količina i osobina otpadnih voda sa katstrom industrijskih zagađivača, PMF, Novi Sad. Naručilac posla: JKP “Vodovod i kanalizacija” Novi Sad. Trajanje projekta: 2002.
 18. Katastar zagađivača Plovnog Begeja i Katastar zagađivača voda na teritoriji opštine Zrenjanin. PMF Novi Sad. Trajanje projekta: 2002.
 19. Monitoring podzemne vode u Rafineriji “Novi Sad” u saradnji sa JKP “Vodovod i kanalizacija” Novi Sad i UNEP-UNOPS-om, PMF, Novi Sad. Trajanje projekta: 2001-2003.
 20. Referentni monitoring hemijskog kvaliteta površinskih voda i sedimenta Vojvodine kao podloga za projektovanje monitoringa za 2003 godinu. U saradnji sa Pokrajinskim Sekretarijatom za zaštitu i unapređenje životne sredine. Trajanje: 2002 god.
 21. Monitoring podzemnih voda u HIP Petrohemija, Pančevo u saradnji sa Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju,  PMF, Novi Sad. Projekat A5 Naručilac posla: Sviss Agency for Development and Cooperation (SDC) Trajanje projekta: 2003.
 22. Referentni monitoring hemijskog kvaliteta površinskih voda Vojvodine i interventni monitoring zaštićenih zona za 2003 godinu. U saradnji sa Pokrajinskim Sekretarijatom za zaštitu životne sredine i održivi razvoj. Trajanje: 2003 god.
 23. Monitoring podzemne vode u Novom Sadu (Projekat A2) u saradnji sa JKP “Vodovod i kanalizacija” Novi Sad i Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju. Trajanje projekta: 2003.
 24. Feasibility Study for Reconstruction and Rehabilitation of the Begej Canal. PMF Novi Sad. Trajanje projekta: 2003.
 25. Projekat izgradnje fabrike za flaširanje vode Jazak – Izveštaj o konsultatankim uslugama na realizaciji poslova izgradnje fabrike za flaširanje vode Jazak, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad. naručilac posla: NIS Naftagas. Trajanje: 2003.
 26. Monitoring kvaliteta voda potrebnog za realizaciju projekta revitalizacije Velikog kanala i za pripreme uvođenja savremenih postrojenja za obradu otpadnih voda za gradove i industriju u odručju Bačke. PMF, Novi Sad. Naručilac posla: NECW-Renesansa. Trajanje projekta: 2004.
 27. Monitoring voda i zemljišta na lokalitetu “Ratnog ostrva”. PMF Novi Sad. Naručilac posla: Uprava za zaštitu i unapređenje životne sredine, Novi Sad. Trajanje projekta: 2001-2004.
 28. Praćenje kvaliteta podzemnih voda i zemljišta na lokalitetu “Ratno ostrvo”. PMF Novi Sad. Naručilac posla: Sekretarijat za zaštitu i unapređenje životne sredine, Novi Sad. Trajanje projekta: 2004.
 29. Referentni monitoring hemijskog kvaliteta površinskih voda Vojvodine  za 2004 godinu. U saradnji sa Pokrajinskim Sekretarijatom za zaštitu životne sredine i održivi razvoj. Trajanje: 2004 god.
 30. Referentni mon Istraživačko poluindustrijsko postrojenje za pripremu vode za piće iz površinskih voda (reka Vrbas), Banjaluka, 2004. godina. Naručilac posla: ODKJP “Vodovod” Banjaluka
 31. Analiza i inoviranje informacionog podsistema upotrebljenih voda. PMF, Novi Sad. Naručilac posla: JVP “Vode Vojvodine”.
 32. Mitoring hemijskog kvaliteta površinskih voda Vojvodine  za 2005 godinu. U saradnji sa Pokrajinskim Sekretarijatom za zaštitu životne sredine i održivi razvoj. Trajanje: 2005 god.
 33. Cost-effective technologies for wastewater treatment and waste biodegradation in agro-industries with reclamation of resources, RTD project for INCO-COPERNICUS-Balkans A2 with Wageningen University-The Netherlands, CUTEC Institute-Germany, ENEA-Italy, Hidroinstitut-Bjeljina i HEIS-Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Trajanje projekta: 2003-2005 (3 godine). Rukovodilac: Dalmacija Božo. 
 34. Bioremedijacija zemljišta i podzemnih voda zagađenih naftom i naftnim derivatima. Broj projekta: 101937. (2002-2005)  Projekat Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Prirodno-matematički fakultet – Departman za hemiju.
 35. Optimizacija određivanja visine naknade za upotrebljenje vode. PMF, Novi Sad Naručilac posla: JVP “Vode Vojvodine”.
 36. Monitoring kvaliteta vode i sedimenta u kanalu “Nadela” Naručilac posla: JKP “Vodovod i kanalizacija”, Novi Sad. Trajanje projekta: 2006.
 37. Monitoring podzemnih voda na izvorištu Ratno ostrvo u Novom Sadu. PMF Novi Sad. Naručilac posla: JKP “Vodovod i kanalizacija”, Novi Sad. Trajanje projekta: 2005-2006.
 38. Razvoj sistema kontrole kvaliteta i unapređenje procesa zaštite voda, projekat Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Prirodno-matematički fakultet – Departman za hemiju 2006-2010. (Development of quality control systems and improvement of water protection processes).
 39. Razvoj remedijacionih tehnika zagađenih lokaliteta, projekat Ministarstva nauke i zaštite životne sredine, Prirodno-matematički fakultet – Departman za hemiju.  Trajanje projekta: 2005-2007.
 40. Monitoring kvaliteta podzemne vode na izvorištima “Ratno ostrvo”, “Petrovaradinska ada” i “Štrand” u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet – Departman za hemiju u saradnji sa JKP “Vodovod i kanalizacija” Novi Sad,
 41. Objedinjavanje naplate za upotrebljene vode za sve zagađivače na teritoriji AP Vojvodine, Prirodno-matematički fakultet – Departman za hemiju u saradnji sa JVP “Vode Vojvodine”. Trajanje projekta: 2006.
 42. Arsenic and pesticide removal from natural water by an effective, safe and compact-sized separation system, EUREKA projekat broj E! 3644, Prirodno-matematički fakultet – Departman za hemiju u saradnji sa ELKEDE Technology and Design Centre S.A. – Greece, ENNEA Enter Per Le Nuove Technologie L’energia E L’ambiente – Italy, LIMNOS Company for applied ecology – Slovenia, ECOIND National Research and Development Institute for Industrial Ecology – Romania i JKP Vodovod i kanalizacija, Zrenjanin. Trajanje projekta: 2006-2009.
 43. Reinforcement of the laboratory for environmental protection “dr Milena Dalmacija” at the faculty of science of the University of Novi Sad as a centre of excellence for environmental chemistry and risk assessment, FP6 projekat, Prirodno-matematički fakultet – Departman za hemiju u saradnji sa Fraunhofer-Gesellschaft – Gemany, University of Oxford, Department of Earth Sciences – UK i Clausthaler Umwelttechnik-Institut GmbH – Germany. Broj projekta: 043741. Trajanje projekta: 2007-2009.
 44. Strategija vodosnabdevanja i zaštite voda u AP Vojvodini. Prirodno-matematički fakultet – Departman za hemiju. Naručilac posla: Pokrainski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj. Trajanje projekta: 2007.
 45. Kvelitet poljoprivrednog zemljišta, bezbednost upotrebe pesticida i uklanjanje arsena iz vode u cilju zaštite životne sredine. Trajanje projekta: 2007.
 46. Monitoring otpadnih voda zagađivača koji ispuštaju otpadne vode u gradske kanalizacije naselja bez postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, proširenje baze podataka u skladu sa akcionim planovima smanjenja zagađenja i proširenje i ažuriranje baze podataka sa ostalim zagađivačima na teritoriji AP Vojvodina. PMF Novi Sad. Naručilac posla: JVP “Vode Vojvodine”. Trajanje projekta: 2007
 47. Analiza količine i osobina otpadnih voda na izlivima kanalizacije i kod značajnih privrednih i javnih korisnika CPPOV. PMF, Novi Sad. Naručilac posla: JVP “Vode Vojvodine” Trajanje projekta: 2006-2007
 48. Hemijski kvalitet vode i sedimenta Velikog Bačkog kanala PMF, Novi Sad. Naručilac posla: JVP “Vode Vojvodine” Trajanje projekta: 2007
 49. Projekat rane najave za Dunav. PMF, Novi Sad. Naručilac posla:  Trajanje projekta: 2007
 50. Strategija za „Rekonstrukciju i rehabilitaciju regionalnog podsistema Nadela“. PMF Novi Sad Naručilac posla: Fondazione Willy Brandt. Trajanje projekta: 2007
 51. Analiza otpadnih voda zagađivača u cilju identifikacije vodećih sila i značajnih pritisaka na HS DTD, Novi Sad. Naručilac projekta: JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad, Trajanje projekta: 2008.
 52. Monitoring arsena u vodi bunara za vodosnavbdevanje stanovništva na području južnog Banata, Novi Sad. Naručilac projekta: Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Novi Sad, Trajanje projekta: 2008.
 53. Analiza vode i sedimenta vodotoka Krivaja, Novi Sad. Naručilac projekta: JVP “Vode Vojvodine”, Trajanje projekta: 2008.
 54. Analiza fizičko-hemijskih parametara sedimenta i fizičko-hemijskih parametara vode AK „Stara Moravica“ kod Krivaje, Novi Sad. Naručilac projekta: Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Novi Sad, Trajanje projekta: 2008.
 55. Monitoring hemijskog kvaliteta površinskih voda i sedimenta u zaštićenim zonama i crnim ekološkim tačkama u Vojvodini za 2008. godinu, Novi Sad. Naručilac projekta: Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Novi Sad, Trajanje projekta: 2008.
 56. Analiza otpadnih voda i recipijenata otpadnih voda u slučaju potencijalnih akcidentnih ispuštanja, Novi Sad. Naručilac projekta: JVP “Vode Vojvodine”. Trajanje projekta: 2008.
 57. Strategija vodosnabdevanja i zaštite voda u AP Vojvodina, Novi Sad. Naručilac projekta: Pokrajinski sekretarijat nauku i tehnološki razvoj, Novi Sad, Trajanje projekta: 2009.
 58. Remedijacija vode i sedimenta na teritoriji Vojvodine i procena rizika (TR22012), Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja (2008-2010), rukovodilac dr Srdjan Rončević
 59. Pilot projekat remedijacije sedimenta iz Krivaje – izbor i optimizacija tehnika tretmana sedimenta, Naručilac projekta: JVP “Vode Vojvodine”. Trajanje projekta: 2009.
 60. Analiza otpadnih voda zagađivača u cilju identifikacije vodećih sila i značajnih pritisaka na HS DTD, Naručilac projekta: JVP “Vode Vojvodine”. Trajanje projekta: 2009.
 61. Predlog za akcioni plan zaštite voda plovnog Begeja – analiza vode i sedimenta sa procenom uticaja radova na izmuljivanju sedimenta na kvalitet vode usled resuspenzije zagađenja, Naručilac projekta: JVP “Vode Vojvodine”. Trajanje projekta: 2009.
 62. Monitoring arsena u vodi bunara za vodosnabdevanje stanovništva na području Južne Bačke i Srema, Naručilac projekta: Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Novi Sad. Trajanje projekta: 2009.
 63. Istraživački monitoring vode i sedimenta Dunava u zoni izvorišta vode za piće grada Novog Sada, Naručilac projekta: Grad Novi Sad, Gradska uprava za zaštitu životne sredine. Trajanje projekta: 2009.
 64. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKAT ODREĐIVANJA PRISUSTVA PRIORITETNIH SUPSTANCI U  VODI I SEDIMENTU ODABRANIH PROFILA NA VODOTOCIMA U AP VOJVODINI. Naručilac  projekta: Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj Novi Sad. Trajanje projekta: 2009/2011
 65. Unapređenje remedijacionih tehnologija i razvoj metoda za procenu rizika zagađenih lokaliteta
 66. Unapređenje tehnologija remedijacije sedimenta u cilju zaštite voda Trajanje projekta: 2011-2014.
 67. Uticaj vodenog matriksa i fizičko-hemijksih osobina relevantnih organskih ksenobiotika na ekotoksičnost i ponašanje u odabranim procesima prečišćavanja voda Trajanje projekta: 2011-2014.
 68. Studija: Analiza otpadnih voda zagađivača na teritoriji JVP “Vode Vojvodine” u cilju proširenja i ažuriranja baze podataka i identifikacije vodećih sila i značajnih pritisaka na odabranim vodotocima. Naručilac projekta: JVP “Vode Vojvodine”, 2010.
 69. Hemijska procena rizika sistema voda-sediment-biota u zaštićenim područjima AP Vojvodina. Naručilac projekta: Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, 2010.
 70. Pilot projekat remedijacije sedimenta Nadele – izbor i optimizacija tehnika tretmana sedimenta. Naručilac projekta: JVP “Vode Vojvodine”, 2010.
 71. Istarživanje prisustva specifičnih polutanata na odabranim profilima na vodotocima u AP Vojvodini. Naručilac projekta: Pokrajinski sekretarijat za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, 2010.
 72. Analiza otpadnih voda i recipijenata otpadnih voda u slučaju potencijalnih akcidentnih ispuštanja. Naručilac projekta: JVP “Vode Vojvodine”, 2010.
 1. Monitoring podzemne vode u Rafineriji “Novi Sad” u saradnji sa JKP “Vodovod i kanalizacija” Novi Sad i UNEP-UNOPS-om, PMF, Novi Sad. Trajanje projekta: 2001-2003.
 2. Monitoring podzemne vode u Novom Sadu (Projekat A2) u saradnji sa JKP “Vodovod i kanalizacija” Novi Sad i Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju. Trajanje projekta: 2003.
 3. Feasibility Study for Reconstruction and Rehabilitation of the Begej Canal. PMF Novi Sad. Trajanje projekta: 2003. In cooperation with Province Ministry for Environmental protection and Sustainable Development and DHV Holand..
 4. Revitalization of the Great Kanal-DTD and feasibility study for CWWTP in the region in cooperation with Norwegian Institute for water Research (project started in 2003).
 5. Cost-effective technologies for wastewater treatment and waste biodegradation in agro-industries with reclamation of resources, RTD project for INCO-COPERNICUS-Balkans A2 with Wageningen University-The Netherlands, CUTEC Institute-Germany, ENEA-Italy, Hidroinstitut-Bjeljina i HEIS-Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Trajanje projekta: 2003-2005 (3 godine).
 6. Removal of some EDCs and PhAC from drinking water by adsorption on activated carbon and by the combination of adsorption and membrane filtration projekat rađen na Univeritetut Duisburg-Essen, Institut za tehnologiju voda, Mašinski fakultet, 2005-2006.  Humboldt stipendija.
 7. Arsenic and pesticide removal from natural water by an effective, safe and compact-sized separation system, EUREKA projekat broj E! 3644, Prirodno-matematički fakultet – Departman za hemiju u saradnji sa ELKEDE Technology and Design Centre S.A. – Greece, ENNEA Enter Per Le Nuove Technologie L’energia E L’ambiente – Italy, LIMNOS Company for applied ecology – Slovenia, ECOIND National Research and Development Institute for Industrial Ecology – Romania i JKP Vodovod i kanalizacija, Zrenjanin. Trajanje projekta: 2006-2009. (Uklanjanje arsena i pesticida iz prirodnih voda efikasnim, bezbednim i kompaktnim separacionim sistemom).
 8. Reinforcement of the laboratory for environmental protection at the faculty of science of the University of Novi Sad as a centre of excellence for environmental chemistry and risk assessment, FP6 projekat, Prirodno-matematički fakultet – Departman za hemiju u saradnji sa Fraunhofer-Gesellschaft – Gemany, University of Oxford, Department of Earth Sciences – UK i Clausthaler Umwelttechnik-Institut GmbH – Germany. Trajanje projekta: 2007-2009. (Jačanje Laboratorije za zaštitu životne sredine “dr Milena Dalmacija” na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu kao centra izvrsnosti za hemiju okoline i procenu rizika).
 9. Fundamental research on the removal of organic pollutants in water treatment by special hybrid processes Rukovodilac projekta: za Nemačku Prof. Dr-Ing Rolf Gimbel I Dr.-Ing. Ralph Hobby, Univerzitet Duisburg-Essen a za Srbiju Prof dr Ivana Ivančev Tumbas. Učesnici na projektu: Univerzitet u Novom Sadu Prirodno-matematički fakultet i Univeritet Duisburg Essen, Institut za energiju i procesno inžinjerstvo u oblasti zaštite životne sredine i tehnologiju voda, Trajanje projekta: 01.09.2010-31.08.2013.
 10. TEMPUS projekat „Modernisation of Post-Graduate Studies in Chemistry and Chemistry related Programes“ Rukovodilac projekta: Professor Stephen Leharne, University of Greenwich, a na Univerzitetu u Novom Sadu Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, Prof dr Ivana Ivančev-Tumbas Učesnici na projektu: Univerzitet u Novom Sadu prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Univerzitet u Nišu, Univerzitet u Kragujevcu, Visoka poslovno-tehnička škola Užice, RWTH Univerzitet u Ahenu, Tehnološki Univerzitet Brno, Univerzitet u Novoj Gorici, Univerzitet  Lower Danube Galati, Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja, Konferencija gradova i opština, Zeleni Srbije, Srpsko hemijsko društvo, Trajanje projekta: 15.oktobar 2010. – 14. oktobar 2013.